Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Karanténní duchovní obnova - 33 dní k milosti milosrdenství


Sv. Terezie

Milí bratři a sestry,

Rád bych Vám nabídl konkrétní formu, jak přejít od slov k činům i v této nelehké době karantény. Můžeme se upínat k různým datům, kdy skončí náročné opatření naší vlády, ale lepší je upnout se k Bohu a využít času, k hlubšímu setkávání s Pánem.

Kamera v kostele sv. Josefa v Lukově nám nabízí velkou možnost vykonat společně duchovní cvičení, které jsou pro Vás přeložené z knihy 33-Days to Merciful Love od P.Michaela E.Gaitleye.  Tato kniha nás provede tajemstvím Božího milosrdenství spolu se sv. Terezií z Lissieux.

Počínaje středou 18.3.2020 vždy v 8.00 hod. ráno (kromě nedělí, kdy bude meditace ve 20.00 hod. večer) můžeme společně prožít nejen modlitbu korunky k Božímu Milosrdenství, ale i jednotlivé meditace, které budou ukončeny v neděli 19.4.2020 na Svátek Božího milosrdenství. Pro ty, kteří by se obnovy rádi účastnili, ale pracovní, nebo jiné povinnosti jim to neumožňují bude pořízen záznam meditace, kterou si mohou pustit, kdykoliv v průběhu dne na stránkach YouTube na kanálu - rkf kasava

Celá obnova končí zasvěcením se Božímu milosrdenství, které však není nutnou podmínkou ke konání této obnovy, přesto Vás k tomuto kroku také zvu.

Těším se na společnou procházku karanténou spolu s Vámi a se sv. Terezií, na jejímž konci objevíme pramen Božího milosrdenství.


Správce Webu, 16. 3. 2020

Zrušení veřejných bohoslužeb


Podle nařízení vlády o omezení pohybu osob a celorepublikové karanténě budou až do 24.3.2020 všechny bohoslužby bez účasti věřících, tedy i rodiny, která si úmysl objednala. Mše budou pokračovat podle rozpisu, ale budou přístupné pouze přes webovou kameru jak v Lukově, tak i v Kašavě. Nebude tedy možné ani podávání sv. příjímání po mši sv. Využijte duchovního sv. přijímání doporučeného svatým otcem i biskupskou konferencí.  Kostely zůstanou otevřené pro krátkou návštěvu eucharistie v době osobní procházky. Svátost smíření budu udělovat po předchozí telefonické domluvě, těm kdo o ní  požádají. 

 

16.10.2020                                                                                    P. Jan Mach


Správce Webu, 16. 3. 2020

Modlitba - Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký


Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen. (Jan Graubner)


Správce Webu, 16. 3. 2020

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020


Drazí bratři a sestry,


situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by
mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.
Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné, – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například
přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.


Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

 

16. března 2020
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK


Správce Webu, 16. 3. 2020

Živý přenos bohoslužeb


Díky opatřením se nyní konají bohoslužby většínou bez účasti věřicích.  Přesto je mnoho chrámů, kde můžete sledovat mši svatou přes webovou kameru. Chcete se kromě Lukova a Kašavy podívat ještě někam jinam?  Třeba na Sv. Hostýn, Velehrad, do Uherského Brodu, či Plzně? Nebo by jste se rádi účastnili mše svaté v Lurdech, ve Fatimě, Padově či Medjugorji?  Můžete si vybrat a navštívit vybrané místa, které jsou tu pro Vás k dispozici.

Mše v českém jazyce:

 

https://www.mseonline.cz

 

Další vybrané české a zahraniční mše svaté:

 

www.falukov.cz/webkamera-1/webove-kamery-ruznych-chramu/

 

 

Požehnanou neděli :)

 


Správce Webu, 14. 3. 2020

!!!AKTUALIZACE!!!! Opatření při bohoslužbach kvůli šíření koronaviru


Kvůli nařízení Ministerstva zdravotnictví jsme byli vyzváni, abychom respektovali nařízení o zákazu shromáždění větších, než 30 osob.

Proto budou sice mše svaté v kostele normálně slouženy,jak v Lukově, tak i v Kašavě, ale bez účasti veřejnosti. Přístup na mši sv. bude umožněn pouze rodině, za kterou je mše svatá obětována. Mši svatou však můžete sledovat online přes webovou kameru jak v Lukově, tak i v Kašavě v obvyklých časech bohoslužeb. V Kašavě bude přenos i ve středu a v sobotu.  Po dobu Nouzového stavu budu  po mši svaté vždy ještě půl hodiny v kostele (vyjma neděle) k dispozici pro svátost smíření, nebo podání sv. přijímání těm, kteří sledovali mši svatou přes webovou kameru, TV Noe, nebo rádio Proglas. Podle dopisu otce arcibiskupa sledováním mše svaté v neděli přes tato média v době Nouzového stavu splníte povinnost účasti na nedělní mši svaté.

Využit můžete tzv. duchovního svatého přijímání (vzbudit potřebnou touhu po přijetí eucharistie), nebo můžete o svaté přijímání  také požádat  akolyty farnosti - (p.Kinc, p. Halaška, p.Ponížil, p. Pavlíčková  -Lukov) a ( p.Minařík, p. Marušák, p.Langerová - Kašava).

Při mši svaté a pobožnostech respektujte zdraví své a ostatních. Udržujte aspoň 1 metr odstup od ostatních, v kropence nebude voda, pozdravení pokoje můžeme nahradit aspoň pokývnutí hlavou. Zvlášť v této době je dobré zvážit  a preferovat přijímání eucharistie na dlaň, což je schválený způsob Českou biskupskou konferencí.

 

Věřím, že těmito opatřeními se nám podaří novou situaci zvládnout.Jsou sice náročná, ale pokud se nebudeme snažit je respektovat, mohlo by to skončit zákazem mší svatých úplně jako v Itálií. Proto prosím o disciplinovanost všech farníků.

 

Nejdůležitější věcí, je však modlitba.

Modleme se nejen za zemřelé a nemocné, ale také za to, aby nákaza ustoupila i za ty, kdo v církvi a společnosti nesou odpovědnost.

List arcibiskupa věřícím - Koronavirus


Správce Webu, 11. 3. 2020

Stránka

  • 1

A picture