Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

Vysvětlující poznámka
ohledně morálnosti používání některých vakcín proti covid-19

Otázka používání vakcín obecně se často nachází v centru neustávajících veřejných debat. V posledních měsících obdržela tato kongregace několik žádostí o stanovisko k použití některých vakcín proti viru SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19. Tyto vakcíny během procesu výzkumu a výroby využívaly buněčné linie pocházející z tkání získaných ze dvou potratů, k nimž došlo v minulém století. Současně se v hromadných sdělovacích prostředcích objevila řada různých a někdy protichůdných vyjádření ze strany biskupů, katolických sdružení a odborníků, která též vyvolala pochybnosti ohledně morálnosti použití těchto vakcín.

K této otázce již existuje důležité prohlášení Papežské akademie pro život s názvem „Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů“ (5. června 2005). K problému se vyjádřila též tato kongregace v instrukci Dignitas personae (8. září 2008) (srov. č. 34 a 35). V roce 2017 se k tématu vrátila Papežská akademie pro život v jedné vysvětlující poznámce. Tyto dokumenty již poskytují určitá obecná vodicí kritéria.

Jelikož jsou již v některých zemích k dispozici první vakcíny proti covid-19 pro distribuci a aplikaci, chce tato kongregace nabídnout určitá vodítka pro objasnění této záležitosti. Účelem není posoudit bezpečnost a účinnost těchto vakcín, i když ty jsou eticky relevantní a nezbytné. Takové hodnocení je odpovědností vědců v biomedicíně a lékových agentur. Tato vysvětlující poznámka si klade za cíl pouze zvážit morální aspekty používání vakcín proti covid-19, které byly vyvinuty s pomocí buněčných linií pocházejících z tkání získaných ze dvou plodů po umělém potratu.

1. Jak uvádí instrukce Dignitas personae, v případě buněk z potracených plodů sloužících k vytvoření buněčných linií pro použití ve vědeckém výzkumu „existuje různá míra odpovědnosti“ za spolupráci se zlem. Například „v institucích, ve kterých se používají linie kmenových buněk získané nedovoleným způsobem, mají samozřejmě odlišnou zodpovědnost ti, kteří o jejich použití rozhodují, ve srovnání s těmi, kteří takové rozhodovací právo nemají“.

2. V tomto smyslu, když nejsou k dispozici eticky nesporné vakcíny proti covid-19 (například v zemích, kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování), je morálně přípustné používat vakcíny proti covid-19, při jejichž výzkumu a výrobě byly upotřebeny buněčné linie z potracených plodů.

3. Hlavním důvodem, proč je použití těchto vakcín morálně legitimní, je skutečnost, že u těch, kdo používají výsledné vakcíny, se jedná o vzdálený typ spolupráce (materiální pasivní spolupráce) se zlem umělého potratu, z něhož příslušné buněčné linie pocházejí. Morální povinnost vyhnout se takové pasivní materiální spolupráci není závazná v případě vážného ohrožení, jako je například jinak nekontrolovatelné šíření nebezpečného patogenu: tím je v tomto případě pandemické šíření viru SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19. Z toho plyne, že v tomto případě je možno použít všechny vakcíny uznané jako klinicky bezpečné a účinné s jistotou ve svědomí, že aplikace těchto vakcín neznamená formální spolupráci na potratu, z něhož pocházejí buňky, s jejichž pomocí byly vakcíny vyrobeny. Je však třeba zdůraznit, že morálně přípustné použití těchto typů vakcín, vzhledem ke specifickým podmínkám, které ho takovým činí, samo o sobě nepředstavuje legitimizaci, ani nepřímou, potratové praxe a předpokládá odpor proti této praxi ze strany těch, kteří je používají.

4. Dovolené použití těchto vakcín ve skutečnosti neznamená a nesmí v žádném případě znamenat morální souhlas s používáním buněčných linií pocházejících z potracených plodů. Vybízíme proto farmaceutické společnosti i vládní zdravotnické agentury, aby vyráběly, schvalovaly, distribuovaly a nabízely eticky přijatelné vakcíny, které nepůsobí problémy ve svědomí ani u pracovníků ve zdravotnictví ani u samotných očkovaných.

5. Praktickému rozumu je zároveň zřejmé, že očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné. V každém případě z etického hlediska morálnost očkování závisí nejen na povinnosti chránit své zdraví, ale také na péči o společné dobro. Platí, že při neexistenci jiných prostředků k zastavení nebo jen k prevenci epidemie lze očkování doporučit, zejména pro ochranu nejslabších a nejvíce vystavených osob. Ti, kteří z důvodu svědomí odmítají vakcíny vyrobené s pomocí buněčných linií pocházejících z potracených plodů, musí však usilovat s pomocí jiných preventivních prostředků a vhodným chováním o to, aby se nestali nositeli infekce. Zejména se musí vyhnout jakémukoli ohrožení zdraví těch, kteří z lékařských nebo jiných důvodů nemohou být očkováni a kteří jsou těmi nejzranitelnějšími osobami.

6. Konečně existuje také morální imperativ pro farmaceutický průmysl, vlády a mezinárodní organizace, aby zajistily, že vakcíny ze zdravotního hlediska účinné a bezpečné a eticky přijatelné, budou dostupné také pro nejchudší země, a to tak, aby to pro ně nebylo příliš zatěžující. Jinak by se nedostatečný přístup k vakcínám stal další příčinou diskriminace a nespravedlnosti, která odsuzuje chudé země, aby i nadále žily ve zdravotní, ekonomické a sociální bídě.

Papež František při audienci udělené dne 17. prosince 2020 níže podepsanému prefektovi Kongregace pro nauku víry tuto vysvětlující poznámku přezkoumal a nařídil její zveřejnění.

Řím, v sídle Kongregace pro nauku víry, dne 21. prosince 2020, o liturgické památce svatého Petra Kanisia.

 

 

 

 

kard. Luis F. Ladaria, S.J.

prefekt

 

 

 

+ mons. Giacomo Morandi

titulární arcibiskup z Cerveteri

Kongregace pro nauku víry, instrukce Dignitas personae (8. prosince 2008), č. 35; AAS 100 (2008), 884.

Tamtéž, 885.

Srov. Papežská akademie pro život, Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů, 5. června 2005.

Srov. Kongregace pro nauku víry, instrukce Dignitas personae, č. 35: „Jestliže je nedovolená činnost podporována zákony, které usměrňují zdravotní péči a vědecký výzkum, je nezbytné se od špatných stránek takového systému distancovat, aby nevznikal dojem tiché tolerance, nebo dokonce souhlasu se závažně bezprávným jednáním. V některých lékařských a politických kruzích by jakékoli zdání souhlasu ve skutečnosti podporovalo vzrůstající lhostejnost, ne-li dokonce schvalování takové činnosti.“

Srov. František, Projev k dobrovolníkům a přátelům farmaceutické banky, 19. září 2020. 

Datum vložení: 11. 1. 2021 17:05
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2021 17:06
Autor: Správce Webu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí