Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Úvahy o růženci I.

Co je to růženec a proč se ho modlit.

růženec01

V této části se chci věnovat dvěma věcem: 1) Co je Růženec, 2) Proč se jej máme modlit.

 

Co je Růženec?

Růženec je nástroj, který nám pomáhá při modlitbě. Je tvořen šňůrkou s asi 60 korálky, z nichž každý reprezentuje jednu speciální modlitbu. Většina korálků je vyhrazena pro modlitbu Zdrávas Maria, zbylé pro Otčenáš, Sláva Otci, atd. Růženec je ale mnohem víc, než jen souhrn těchto modliteb. Ve skutečnosti nás vede do hluboké meditace a rozjímání nad tváří Kristovou. Navíc nám pomáhá vstoupit do školy Mariiny, která učila Ježíše, jak se modlit, a která chce učit modlitbě i nás. Zajímali jste se někdy o to, jak se modlit? Růženec nabízí ucelený způsob, který zahrnuje tři formy modlitby: hlasitou modlitbu, meditaci a dokonce i kontemplaci.

Celistvost Růžence, jeho jednoduchost a hloubka vyplývají z jeho struktury. Skládá se z 20 souborů tvořených deseti Zdrávasy (často nazývány „desátky“), pokračuje Otčenášem, Sláva Otci a fatimskou modlitbou Ó Můj Ježíši. Každý z dvaceti souborů deseti Zdrávasů je věnován specifické události nebo „tajemství“ z Písma svatého, nad nimiž se má meditovat nebo rozjímat při odříkávání modliteb. Například zatímco se modlíme 10 Zdrávasů, máme ve svém srdci rozvažovat a myslet na narození Ježíše.

20 událostí či tajemství Růžence je rozděleno do 4 kategorií: Radostný, Světla, Bolestný a Slavný, které dohromady poskytují dokonalé shrnutí Ježíšova života.

Nuže, může se zdát zneklidňující rozjímat nad celým Ježíšovým životem najednou. Proto také většina lidí, kteří se modlí Růženec denně, nerozjímá nad všemi dvaceti tajemstvími v jednom dni. Raději si celý Růženec rozdělují na 4 části a modlí se denně jednu čtvrtinu (jednu ze 4 kategorií tajemství). Zdá se, že tento způsob povzbuzuje i církevní tradice, která věnuje určité dny v týdnu modlení se jen jedné ze 4 částí tajemství Růžence:

  • v pondělí a sobotu Radostný Růženec
  • v úterý a pátek Bolestný
  • ve středu a v neděli Slavný
  • ve čtvrtek Světla

Všimli jste si, že tajemství Růžence Světla je vyhrazen pouze jeden den, zatímco ostatním tajemstvím dny dva. Je možné, že je to proto, že jsou novější, přidaná teprve nedávno (v r. 2002) Papežem Janem Pavlem II. Ve svém nádherném apoštolském dopise o Růženci, Rosarium Virginis Mariae, Papež vysvětluje, proč je přidal. (Tento dopis je snadno k dispozici online. 133)

Přidání tajemství Růžence Světla Janem Pavlem II. bylo první velkou změnou týkající se Růžence od roku 1569, kdy církev schválila jeho současnou podobu. Před rokem 1569 prošel Růženec obdobím vývoje, který následoval po původní inspiraci dané sv. Dominikovi ve 13. století údajně samotnou Pannou Marií.

 

                                               Proč se modlit Růženec?

Kdysi se jedné ženy ptali, proč se modlí Růženec každý den. Na chvilku otočila zrak, pak se znovu podívala na tazatele a odpověděla: „ Jediné, co Vám na to mohu říci, je, že pokud se modlím Růženec, mám dobrý den, když se ho nemodlím, nic se ten den nedaří.“ A to je pravda. Není to pravda díky nějakému druhu magie či

pověry. Je to pravda díky přímluvě Panny Marie a díky síle tajemství života Ježíše Krista.

Mohl bych zde strávit spoustu času popisováním toho, jak papež za papežem povzbuzují každého k modlitbě Růžence, jak prohlašují Růženec za jednu z nejsilnějších modliteb, které existují vedle liturgie, a jak zaručují mnoho odpustků těm, kteří se jej modlí. Mohl bych rovněž vyprávět příběh za příběhem, jak ten či onen svatý byl absolutně oddán modlitbě Růžence a byl díky tomu svědkem jednoho zázraku za druhým. Namísto toho se budu zaobírat pouze třemi body: Marií, bitvou modlitby a významem Tajemství.

 

Maria

Během minulých dvou století byli lidé svědky více církví schválených Mariánských zjevení než během všech předešlých století dohromady. Proč takový nárůst?

Kvůli těžkostem moderní doby. Maria přichází na zemi a zjevuje se lidem naší doby, aby varovala před zlem, které nastane, pokud se lidé nebudou kát a modlit se Růženec.

Panna Maria miluje své děti a nechce, abychom trpěli, proto nás povzbuzuje, abychom se modlili Růženec. Chce, abychom zažívali pokoj ve svých rodinách, společenstvích a národech, proto nás žádá, abychom se modlili Růženec. Touží, aby se hříšníci obrátili a lidé zažívali v plnosti život v Kristu, proto nám říká, ať se modlíme Růženec. Maria dala skrze svědectví zjevení uznaných církví jasně najevo, že chce, abychom se modlili Růženec. Vlastně nás někdy dokonce se slzami v očích prosí, ať se modlíme Růženec. To by nám mělo stačit – přesto koná ještě víc. Růženec není jen nástrojem pro pokoj ve světě.

Modlitba Růžence poskytuje místo, kde se lze setkávat s Marií. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak rozvíjet láskyplný postoj závislosti na Marii, o němž jsme se poučili při četbě ke Dni zasvěcení. V modlitbě Růžence existuje něco, co nám pomahá  rozvíjet synovský přístup, když jsme s Marií. Myslím, že to souvisí s pokojným rytmem modlitby Zdrávas. Když se modlíme Růženec, cílem není si především uvědomovat samotná slova modlitby Zdrávas. Spíše je opakování Zdrávas míněno jako druh „hudby na pozadí“, který nám pomáhá vstoupit do rozjímání o tajemstvích. Tato „hudba v pozadí“ je jako něžná ruka matky na našich ramenou, matky, která stojí za námi a vede nás, abychom se dívali na Ježíše, rozjímali nad Jeho tváří a milovali Ho skrze oči, mysl a srdce Jeho matky. Modlitba Růžence dokáže udělat něco s duší. Umožňuje Marii utvářet nás a formovat podle obrazu jejího Syna. Papež Jan Pavel II to vnímá takto:

Růženec nás mysticky přenáší k Marii, která neúnavně dohlíží na růst lidí v Kristu v domě nazaretském. To jí umožňuje usměrňovat nás a utvářet se stejnou péčí. 134

 

Být formován a utvářen do podoby Kristovy se stejnou láskyplnou péčí, kterou Kristus sám dostával od Marie! Právě o tom je Mariánské zasvěcení a to je důvod, proč se modlit Růženec. Ale jak nás Maria formuje a utváří? Prostřednictvím tajemství života svého Syna a příkladem svého vlastního pokorného, milujícího a poslušného postoje před Bohem. Rozjímání nad tajemstvími Růžence a žití tajemství jsou klíčem ke svatosti.

 

Bitva modlitby

K naší smůle nemůžeme vždy plně vstoupit do tajemství Krista, protože nedokážeme vytrvat v modlitbě Růžence.

Zapomínáme, že, jak učí Katechismus katolické církve, modlitba může být opravdovou bitvou. 135 

Někdy jsou útoky v této bitvě umožněny jednotvárností v odříkávání Růžence. Přesto bychom neměli ustávat v modlitbě Růžence. Někdy, když se chystáme k modlitbě Růžence, najednou cítíme nechuť, překoná nás únava nebo začneme myslet na milión věcí, které musíme udělat. Přesto bychom měli vytrvat na modlitbě. Někdy, pravda, máme naléhavé povinnosti, které jsou důležitější než modlit se Růženec. Ale někdy mohou být tyto „naléhavé“ povinnosti pouze pokušením a chabou výmluvou, proč se nemodlit Růženec. Například, kolik času promarníme zbatečnými emaily, sociálními sítěmi, televizí a telefonáty? Nemohli bychom z tohoto promarněného času vyšetřit pouhých 20 minut k modlitbě Růžence? Proč je někdy tak těžké se od těchto aktivit odtrhnout a modlit se? Znovu říkám, je to proto, že modlitba je bitva. Satan nechce, abychom vstoupili do moci tajemství Kristova života. Chce, abychom zůstali lhostejní, spokojeni sami se sebou, vlažní a líní. Chce, abychom byli spokojeni s průměrností.

Tajemství Kristova života jsou mocná a my můžeme získat jejich sílu skrze modlitbu Růžence – ale aby k tomu došlo, je třeba se modlit naplno. Chci tím říci následující: nemusíme ještě nutně vyhrát bitbu modlitby, jakmile uděláme Znamení kříže a začneme se modlit Růženec. Bitva může pokračovat, dosti často, když se modlíme Růženec, nedokážeme se cele koncentrovat na boj. Necháme se rozptýlit. Nerozjímáme nad tajemstvími. Necháme naši mysl, ať se toulá. Samozřejmě, rozptylování při modlitbě je běžné. Ale pokoušíme se vůbec zůstat bdělí a soustředit se? Nebo jen myslíme na to, abychom už měli modlitbu Růžence za sebou a mohli se už vrátit zpět k těm „důležitějším“ věcem? Ne,  Růženec je ohromně důležitý a my bychom měli usilovat a bojovat o to, abychom se jej dokázali modlit lépe. Jedním ze způsobů, jak se modlit Růženec lépe, je přečíst si dopis Jana Pavla o Růženci, o kterém už byla řeč dříve. Čtení tohoto dopisu nám pomůže obnovit naše nadšení a zápal pro růžencovou formu modlitby naplněnou milostí. Ještě předtím, než si tento papežský dopis vyhledáte na Internetu, bych rád tento oddíl ukončil pohledem na tajemství Ježíšova života, která jsou srdcem modlitby Růžence.

 

Význam tajemství

Tajemství Ježíšova života mají množství významů. Je to proto, že Ježíš je tak jedinečný. Samozřejmě není

jedinečný tím, že je jako my (ve všem, kromě hříchu), tedy, že je opravdovým člověkem. Ježíš je jedinečný tím, že je pravý Bůh. On je Bůh-člověk. To je něco, co by mělo být neustále zasunuté v naší mysli, když meditujeme nad tajemstvími Ježíše. To nemluvně v Betlémě, to dítě v Jeruzalémě, ten muž v Galileji - to je Bůh. Proč se narodil? Proč byl v chrámu? Co se nás snaží naučit? Na tyto skutečnosti bychom se měli ptát, když se modlíme Růženec. Takže, jelikož Ježíš je Bůh, vše, co říká a dělá, má smysl. Ve skutečnosti jsou události Jeho života plné významů, jsou pro nás nevyčerpatelným zdrojem. Proto tyto události nazýváme „tajemstvími“. Tajemství neznamená, že mu nemůžeme porozumět. Znamená, že mu nikdy nedokážeme porozumět zcela. Vždy ještě zůstávají zázraky, které můžeme objevovat. Vždy je tu ještě bohatství, které můžeme dobývat. V každém z tajemství Ježíšova života jsou obsaženy nekonečné, nevyčerpatelné poklady.

Ještě jedna poznámka k tajemstvím: jsou to jedinečné události. Znovu opakuji, jsou jedinečné. Protože Ježíš je tak jedinečný. Je Bohem. A to je úžasné.

V mé pravděpodobně nejoblíbenější pasáži z celého Katechismu katolické církve církev vysvětluje, co je jedinečné na událostech života Ježíše Krista a proč jsou tak nesmírně slavné a zázračné. Církev to vysvětluje na událostech velikonočního tajemství Ježíše (jeho utrpení, smrt a vzkříšení), ale to, co následuje, lze aplikovat na všechny události jeho života:

Jeho velikonoční tajemství je skutečnou událostí naší historie, je však jedinečné: všechny ostatní historické události se staly jen jednou a pak pominuly, pohlceny časem. Avšak Kristovo velikonoční tajemství nemůže zůstat pouhou minulostí, protože svou smrtí Ježíš porazil smrt a vše, čím Kristus je – vše, co učinil a jak trpěl pro všechny lidi – má účast na věčnosti, a tak přesahuje všechny věky a je v nich přítomný. Událost Kříže a Zmrtvýchvstání přetrvává a obrací vše k životu. 136

            Tato ohromující pasáž zachycuje úžasnou podstatu tajemství času a věčnosti. Když Bůh, který žije ve věčnosti, vkročí do času jako Vtělené Slovo, tak tato událost, dá se říci, „ohne čas“, protože tvoří unikátní historickou realitu, která záhadně existuje jak uvnitř tak vně času. Jak učí Katechismus, tajemství Ježíšova života nejsou pohlcena minulostí, ale jsou stále zde a žijí pro nás. „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky (Židům 13:8). Tyto události v životě našeho Spasitele mají společnou Boží věčnost a věčnou současnost. Jsou skutečně přítomny v každé době a přetrvávají navždy. Tato skutečnost si zaslouží hlubokou meditaci a každé tajemství Růžence je příležitostí k takové meditaci a k tomu, abychom byli plně přítomni v Kristu. Ukažme si na příkladu jednoho tajemství Růžence, co se odehrává. Přemýšlejme o pátém Bolestném tajemství, ukřižování, Přibližně před  2000 lety byl Ježíš na kříži a v agónii umíral za naše hříchy. Když se to dělo, Maria, Jan a Marie Magdaléna byli všichni historicky přítomni u Ježíšova kříže. To znamená, že tam byli doslova, fyzicky a mohli vidět, cítit, slyšet a vnímat, co se dělo kolem nich. Římští vojáci byli též historicky přítomni, stejně jako židovští kněží a starší. Tedy, díky tomu, že události Ježíšova života přetrvávají a jsou přítomny v každé době, můžeme tam být i my. Samozřejmě, že tam nemůžeme být přítomni historicky – nemůžeme se vrátit strojem času a být tam fyzicky přítomni – ale přesto můžeme být opravdově přítomni u Ježíše umírajícího na kříži. Vlastně mu můžeme být blíže než římští vojáci a židovští kněží a starší.  Jak? Díky síle ctností vírylásky. Jinými slovy, když jsou naše srdce zasažena a pohnuta k víře a lásce, zatímco rozvažujeme nad Ježíšovým utrpením a smrtí na kříži, jsme skutečně mysticky přeneseni k Němu. Máme tam s ním opravdový kontakt. Můžeme skutečně obdržet, tady a teď, proud lásky a milosti, která tryská z Ježíšova probodnutého boku a proudí napříč věky jako mohutná řeka. Ve skutečnosti díky teologickým ctnostem víry a lásky můžeme vstoupit do „boží věčnosti“ a být skutečně přítomni u Ježíše ve všech tajemstvích Jeho života, smrti a vzkříšení – více než kdybychom se k Němu dostali pomocí stroje času.

            Vstupujeme do skutečného kontaktu s Ježíšem skrze modlitbu naplněnou vírou a láskou, i když prostřednictvím meditace nemůžeme získat všechny historické detaily správně. Kdo ví, kolik přesně lidí bylo historicky přítomno u kříže nebo jak přesně to celé vypadalo? Historické detaily nejsou tím nejdůležitějším.

Důležité je, že ve svých srdcích zvažujeme tajemství založené na Písmu a že to děláme s vírou a láskou.

Kdykoli jsou teologické ctnosti (víra, naděje a láska) zapojeny při modlitbě, jsme v opravdovém spojení s Ježíšem. Dotýkáme se Ho prostřednictvím těchto ctností a stejně jako Boží uzdravující a posilující moc vycházela z Ježíše ke všem, kteří se s Ním setkali ve víře za jeho pozemského života (viz Lk 6:19), tak i dnes, když meditujeme nad tajemstvími Kristova života ve víře, naději a lásce, zasahuje nás stejná Božská síla. Síla, která vychází z Krista k nám v Jeho tajemstvích, je nová, svěží a jedinečná v každém tajemství. Například narození Ježíše zahrnuje  svá vlastní bohatství a sílu, která nás umí pozvednout a osvítit naši mysl a dát nám sílu k milosrdenství a soucitu s chudými a přinejmenším přijmout duchovní chudobu, když vnímáme, že se Ježíš narodil v chudobě. V každém tajemství jsou nekonečná milosrdenství a když rozjímáme o tajemstvích s Marií ve víře, naději a lásce, jejich poklady se otevírají.

Datum vložení: 9. 10. 2021 19:29
Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2021 20:02
Autor: Správce Webu

Rok Sv. Josefa 2021

Svatý Josef

Litanie k sv. Josefovi - zamyšlení

spotify  Google

 

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Překlad (translations)

Následující
Předchozí