Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Večerní modlitba

Večerní modlitba rodiny   (podle Kancionálu)

Bože, Otče všemohoucí, odevdáváme ti tento den svého života a svěřujeme ti všechno, co obsahoval.

(Po každé následující větě může následovat chvíle ztišení)

Děkujeme ti

 • za všechno, čím každý den naplňuješ a chráníš náš život.....
 • za to, čím se tento den lišil od druhých, za události šťastné i bolestné, za všechno, čím jsi nás dnes chtěl oslovit, ukázat nám svou tvář a zjevit svou vůli...
 • Příjmi také dík za všechno, co jsme směli s tvou pomocí dnes vykonat dobrého....

 

Odpusť nám

 • všechny chvíle, kdy jsme sešli z přímých cest lásky a pravdy...
 • všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, mrtvé skutky....
 • všechno, co jsme zanedbali nebo vykonali polovičatě, všechno, čím, jsme zklamali tvou důvěru a tvé očekávání...

 

Požehnej těm, kterým jsme dnes ublížili a odpusť těm, kdo se provinili proti nám....

Vyveď nás z každé nepravosti, uč nás překovávat zlo, zlváště to, s kterým nyní v sobě zápasíme....

Veď nás svým svatým Duchem, abychom porozuměli tomu, co od nás chceš, abychom měli odvahu a sílu to vykonat. Stvoř nám srdce čisté, pokorné, věrné a moudré, sjednocuj nás se svým Synem Ježíšem Kristem, který byl pro nás ukřižován, vstal z mrtvých a s tebou žije a vládne na věky věků.

Amen.

 

Prosíme tě

 • aby všichni křesťané byli jedno a světř aby přijal jejich svědectví (Pane smiluj se)
 • za pevnou víru a pravdivost života všech služebníků církve
 • za věrnost, porozumění a lásku v naší rodině a ve všech rodinách kdekoli ve světě
 • za pokoj, spravedlnost a svobodu pro všechny národy světa
 • za ochranu stvoření před ničivou mocí člověka
 • za tvou pomoc, sílu a trpělivost pro všechny pronásledované, nemocné, opuštěné a smutné
 • za obrácení a proměnu srdce všech hříšníků a všech nepřátel pravdy
 • za světlo Ducha pro ty, kdo hledají Boha a kdo se rozhodují ve vážných věcech
 • za požehnání pro ty, kdo nás požádali o modlitbua pro ty, kdo jsou nám zvlášť svěřeni
 • za útěchu pro umírající a za spásu pro zemřelé, zejména za naše příbuzné, dobrodince a přátelé
 • za to, abychom společně rostli ve víře, naději a lásce, v pokoře a v následování Krista
 • za obnovu a dovršení všeho a všech v Kristu

 

Ve společenství s Pannou Marií, s anděly a svatými a se všemi, kdo ve světě vyznávali a vyznávají Krista, prosíme tě, svatý Bože, abys byl v životě nás a naší rodiny stále přítomen svoun milostí a láskou.

 

Otče náš....          Zdrávas Maria.....         Sláva Otci.........

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí