Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

Novéná k Božímu milosrdenství

Boží milosrdenství

Novéna k Božímu Milosrdenství

Probíhá od Velkého pátku do neděle Božího Milosrdenství.

(Je samozřejmě možné se ji modlit i v jinou dobu.)


1. den - Modleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníky.
Nejmilosrdnější Ježíši, Tvou největší vlastností je smilování a odpuštění. Nehleď na naše hříchy, ale na naši důvěru, kterou máme ve Tvou nekonečnou dobrotu. Vezmi nás všechny pod ochranu svého nejslitovnějšího Srdce a nezapuď z něj nikoho na věky. Prosíme Tě o to pro lásku, jež Tě spojuje s Otcem a Duchem svatým v jednotě Nejsvětější a nepochopitelně Trojice.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na celé lidstvo, především na ubohé hříšníky, jejichž jedinou nadějí je nejmilosrdnější srdce syna Tvého, Pána našeho, Ježíše Krista. Pro jeho bolestné utrpení ukaž nám své milosrdenství, abychom na věky chválili Tvou všemohoucnost.
Amen.

2. den - Modleme se za kněze a řeholníky, skrze něž stéká Boží milosrdenství na lidstvo.
Nejmilosrdnější Ježíši, původce všeho dobra, rozmnož dary milostí v duších kněží, řeholníků a řeholnic, aby hodně a s užitkem plnili své povinnosti na Tvé vinici, povzbuzujíce všechny slovem a příkladem k opravdové úctě Milosrdenství Božího.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni okem Milosrdenství na zástup dělníků své vinice - na duše kněží, řeholníků a řeholnic, kteří jsou předmětem zvláštní lásky Tvého Syna, Pána našeho, Ježíše Krista. Obdař je mocí svého požehnání a uděl jim své světlo, aby řádně vedli věřící cestou ke spasení a aby jim zprostředkovali Tvé milosrdenství.
Amen.

3. den - Modleme se za všechny věrné křesťany.
Nejmilostivější Ježíši, Ty daruješ bohatě všem lidem milosti z pokladu Božího milosrdenství. Vezmi všechny věrné křesťany pod ochranu svého Nejmilosrdnějšího Srdce a nezapuď nás z Něj na věky. Prosíme Tě o to pro lásku, jež Tě spojuje s Otcem a Duchem svatým v jednotě Nejsvětější a neobsáhlé Trojice.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na věrné duše, jako milé dědictví svého Syna a pro Jeho bolestné utrpení uděl jim své požehnání a zahrň je svou ustavičnou péčí. Učiň, aby nikdy neztratily Tvou lásku a poklad svaté víry, nýbrž aby se všemi sbory andělů a svatých oslavovaly Tvé nekonečné Milosrdenství po celou věčnost.
Amen.

4. den - Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží Milosrdenství.
Nejmilostivější Ježíši, jenž jsi Světlem světa, přijmi do ochrany svého Nejslitovnějšího Srdce duše pohanů a nevěřících, kteří Tě ještě neznají. Kéž je osvítí paprsky Tvého Milosrdenství, aby s námi velebili divy Tvého Milosrdenství na věky.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na duše pohanů a nevěřících, kteří ještě neznají nejslitovnější Srdce Tvého Syna a Pána našeho Ježíše Krista. Přitáhni je ke světlu evangelia, aby pochopili, jak velkým štěstím je Tebe milovat a oslavovat Tvé milosrdenství.
Amen.

5. den - Modleme se za bloudící ve víře.
Nejmilosrdnější Ježíši, Ty jsi dobro samo a neodpíráš světlo těm, kteří Tě o ně pokorně prosí. Přijmi do ochrany svého přemilosrdného Srdce duše bloudících ve víře. přitáhni je svým světlem k jednotě s Církví, aby spolu s námi velebili velikost Tvého Milosrdenství na věky.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na duše bloudících a nehleď na jejich zatvrzelost, i když zneužitím Tvých milostí ztratili tento poklad a tvrdošíjně trvají ve svých bludech, ale rozpomeň se na lásku svého Syna a na Jeho hořké utrpení, před nímž Tě vroucně prosil: "Aby všichni jedno byli." Učiň, aby tyto duše co nejdříve se vrátili k blažené jednotě a spolu s námi oslavovaly Tvé Milosrdenství na věky.
Amen.

6. den - Modleme se za malé děti a duše, jež se jim podobají.
Nejmilostivější Ježíši, Tys řekl: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem." Vezmi do ochrany svého přemilosrdného Srdce duše malých dětí a také těch, kteří podle jejich vzoru se stali tichými a pokornými, že mocně dojímají nebe jako mocně vonící květy před trůnem nebeského Otce. Učiň, aby tyto duše ustavičně zůstávaly ve Tvém Srdci a neustále velebily Milosrdenství Boží.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na malé děti a na všechny tiché a pokorné duše, které se staly nejvíce podobnými Tvému milovanému Synu a vůní svých ctností se povznášejí, Otče milosrdenství, ke stupni Tvého trůnu. Prosíme Tě, pro lásku k těmto duším a pro zalíbení, jaké v nich nacházíš, žehnej nám i celému světu, abychom po celou věčnost vzdávali čest Tvému Milosrdenství.
Amen.

7. den - Modleme se za ty, kteří uctívají Boží Milosrdenství a šíří v ně důvěru, a tím se stávají živým obrazem přemilosrdného Srdce Ježíšova.
Nejmilosrdnější Ježíši, Tvé soucitné Srdce je láska sama. Vezmi pod ochranu svého Srdce duše zvláště oddané úctě Božího Milosrdenství, oslavující jeho velikost, ty duše, jejichž skutečná síla pochází od samého Boha, a které touží se sdělit s Tebou a spolu s Tebou nést na svých slabých ramenou - uprostřed námah a protivenství - přemíru utrpení za celé lidstvo. Rač je zahrnovat stále větším Milosrdenstvím a posiluj je milostí, statečností, trpělivostí a vytrvalostí.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na duše těch, kteří se zvláštní horlivostí oslavují a uctívají Tvé bezedné Milosrdenství, jejichž ústa přetékají chvalozpěvy ke cti Tvé a jejichž ruce jsou plné skutků milosrdenství. prosíme Tě, ukaž těmto duším stále větší své Milosrdenství pro jejich důvěru, kterou v Tebe skládají a chraň je jako svou vlastní čest, zvláště v hodinu smrti.
Amen.

8. den - Modleme se za duše v očistci, aby proudy Krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení, jímž splácejí dluhy své viny Boží Spravedlnosti.
Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný Váš nebeský Otec!" Přijmi pod ochranu svého přemilosrdného Srdce duše v očistci, které splácejí Boží spravedlnosti své dluhy. Kéž proudy Krve a Vody, tryskající z Tvého Božského Srdce uhasí očistcové plameny, aby i tam byla velebena síla Tvého Milosrdenství.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na ubohé duše v očistci a pro bolestné utrpení našeho Spasitele a pro hořkost, jež naplňovala v oněch hodinách Jeho Nejsvětější Srdce, ukaž své Milosrdenství těm, kdož nyní stojí pod Tvým spravedlivým pohledem. Prosíme Tě, abys milostivě pohlédl na tyto duše, jen pro rány svého nejmilejšího Syna a Pána našeho Ježíše Krista, jehož Milosrdenství převyšuje Spravedlnost.
Amen.

9. den - Modleme se za vlažné duše, jež byly příčinou strašných bolestí Krista Pána v Getsemanech.
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobrota sama, přijmi pod ochranu svého přemilosrdného Srdce všechny vlažné duše, které - jako hnilobou smrti - naplňovaly Tě bolestnými pocity odporu a protivenství v Getsemanech. Ponoř tyto duše do ohně své čisté lásky a roztav jejich ledový chlad, aby se tam zapalovaly vždy větším žárem horlivostí a ustavičně velebily Tvé nesmírné Milosrdenství.
Otče náš, zdrávas Maria, Sláva Otci…
Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na vlažné duše, jež kdysi v Getsemanech vynutily bolestný vzdech z nejslitovnějšího Srdce Tvého Syna: "Ať odejde ode mne tento kalich…" prosíme Tě pro hořké utrpení Tvého nejmilejšího Syna a Pána našeho Ježíše Krista i pro Jeho tříhodinový smrtelný zápas na kříži, rozohni je novou horlivostí ke tvé cti. Vlej do jejich srdcí pravou lásku, aby jí oživeny konaly skutky Milosrdenství zde na zemi a velebily Tvé Milosrdenství na věky.
Amen.

***

Zjevení sestry Faustyny Kowalské, kterou papež Jan Pavel II. 30. dubna roku 2000 svatořečil, patří mezi pravá zjevení, která církev uznala.
"Říkej o Mém milosrdenství světu, ať Mé nekonečné milosrdenství pozná celé lidstvo. Je to znamení pro poslední časy, po něm přijde den spravedlnosti. Ať se utíkají ke zdroji Mého milosrdenství, dokud je ještě čas a ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla." "Dříve než přijdu jako spravedlivý Soudce, otevírám dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi Mé spravedlnosti."

 KORUNKA k Božímu Milosrdenství
Jako projev důvěry se doporučuje všem i mimo novénu a Pán slibuje, že kdokoliv se ji bude modlit, dosáhne v hodině smrti velkého milosrdenství. Přísliby se váži k hodině smrti.:I kdyby byl hříšník sebevíce zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, získá milost mého nekonečného milosrdenství; Když se při umírajících modlí korunku, usmiřuje se Boží hněv a bezedné milosrdenství objímá duši.;Když se ji budou modlit zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.; Když se tuto korunku budou modlit u umírajícího, budu stát mezi Otcem a umírající duší ne jako Spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel.. Když se modlíme Korunku, sjednocujeme se s obětí na Kříži a spojujeme se s obětí mší svatých na celém světě. Odvoláváme se na lásku věčného Otce, která našla svůj největší projev v bolestném utrpení Ježíše pro naši spásu. (Téměř tatáž slova ("Věčný otče ...") nacházíme v modlitbě diktované andělem Lucii a jejím malým druhům ve Fatimě r. 1916.)

Korunka:
Modlí se na obyčejném růženci

Na začátku:
Otče náš... Zdrávas Maria... Věřím v Boha...

Na zrnkách Otčenáše:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev , Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Na zrnkách Zdrávasu:
pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Na zakončení (3x):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

Závěrečná modlitba:

Ó Krvi a vodo, která jsi vytryskla ze srdce Ježíšova, jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí